SÄÄKSMÄEN

VALKEAKOSKI

- myllykylästä teollisuuskaupungiksi

From Watermills to Industrial City

Takaisin / Back

Myllyt
Joitakin kilometrejä Sääksmäen kirkolta pohjoiseen syöksivät Längelmäveden ja Hauhon reitit vetensä Apian- ja Valkeakosken kautta Vanajaan. Nämä kosket olivat, paitsi himoittuja lohestusapajia, myös erinomainen paikka myllyille. Suurelta alueelta ympäri Hämettä, peräti Vanajan etelärannoilta tuotiin viljaa jo keskiajalla Valkeakosken myllyille, jonne vähitellen syntyi asukasluvultaan pieni, mutta toimiva myllykylä. Tämä oli koskien ympärille myöhemmin rakentuneen teollisuuden ja sittemmin myös modernin kaupungin alku.
Water Mills
A couple of kilometres north of Sääksmäki church, waters of Lake Längelmävesi and Lake Hauho gushed through the rapids of Apia and Valkeakoski continuing their way to Lake Vanaja. The rapids were not only rich in salmon but they were also an excellent location for water mills. Patrons from all around Tawastland (Häme) brought their grain to Valkeakoski to be milled as early as in the Middle Ages. And gradually a mill village grew. This was the beginning of the industries emerging around the rapids and the area which later developed into a modern industrial town.
Paperitehtaat
Varsinainen teollisuus Sääksmäen Valkeakoskelle tuli varsin myöhään, vasta 1870-luvun alussa. Silloin se oli puunjalostus- ja paperiteollisuutta, jota se pääosin on vieläkin. Yhä tiheämmät tukkilautat lipuivat ylävesistön loputtoman tuntuisista metsistä kohti paperitehdasta. Viljamyllyt saivat väistyä vesivoimaa käyttävän uuden teollisuuden tieltä. Teollisuus veti suuren yhteiskuntamurroksen imussa maaseudun ylijäämäväestöä puoleensa niin, että koskien ympärille syntyi tiheästi (mutta pääosin suunnittelemattomasti) rakentunut teollisuustaajama.
The Paper Mills
The actual industrialization began rather late in Valkeakoski, i.e. in the early 1870s. It started with wood processing and the paper industry which are still the main industries here. More and more log rafts were gliding down from the vast forests to the paper mills. The grain mills had to make way. During this period of great social changes mills attracted a lot of 'redundant' people from the countryside into Valkeakoski, resulting in a densely populated industrial area.
Valkiakoski 1640



Viljamyllyt vuonna 1640
Grain mills a.D. 1640




(Oikealla): Viimeiset viljamyllyt?
(Right): The last grain mills?
Viimeiset myllyt
Ero
Yhteiskunnallinen murros ja nopea kasvu toivat mukanaan Valkeakosken kylälle ja koko Sääksmäelle suuria sosiaalisia vastakohtaisuuksia ja jopa hankaluuksia. Ne heijastuivat myös hallinnon ja yhteiskuntatoimien eri aloille, ja johtivat vuonna 1922 Valkeakosken kauppalan perustamiseen. Tuolloin Valkeakosken ja Sääksmäen väkiluvut olivat jo yhtä suuret.

Välissä oli kuitenkin katkeran sisällissodan vuosi 1918, joka paikallisten osapuolten hyvästä yrityksestä huolimatta päättyi Valkeakosken tehdaskylän kannalta täyteen katastrofiin. Väkimäärään suhteutettuna se menetti kuolleina enemmän kuin mikään muu paikkakunta Suomessa.

Valkeakosken ja Sääksmäen vastakkaisuutta kuvaa myös se, että keskiaikaisen kirkon tuhouduttua tulipalossa 1929 valkeakoskelaiset vaativat uutta kirkkoa rakennettavaksi kauppalaan. Kun Sääksmäki päätti jälleenrakentaa historiallisen pyhättönsä, seurakuntienkin ero kävi ajankohtaiseksi.

"Divorce"
The social changes and the rapid growth of the population brought about wide social differences and even some problems which were reflected in the administration and various branches of society. Finally, these differences led to the establishment of the borough of Valkeakoski in 1922. At that time the population of Valkeakoski was already as high as that of Sääksmäki.

Four years earlier, in 1918, the fierce civil war had broken out and despite the efforts of local parties it ended in total disaster: the mill village of Valkeakoski lost proportionately more people than any other village in Finland.

The contrasts between Valkeakoski and Sääksmäki deepened. After the mediaeval church had been totally destroyed by fire in 1929, people in Valkeakoski demanded a new church to be built in Valkeakoski. Once the parish of Sääksmäki decided to rebuild their historical church, the separation of congregations also became a reality.

Äiti ja lapsi löytämässä toisensa
Sotien jälkeen varsinkin Valkeakosken väkiluku kasvoi nopeasti teollisuuden ja osittain karjalaisen siirtoväestönkin vuoksi. 1950-luvulla Valkeakosken asemakaavaa ryhdyttiin rajusti nykyaikaistamaan, ja 1963 Valkeakoskesta tuli virallisesti kaupunki. 1973 vanha Sääksmäki liitettiin uuteen kaupunkiin.

Kehä umpeutui. Myllykylän 50-vuotisen erilläänolon päätyttyä oli syntynyt uudentyyppinen kaupunki, jossa yhdistyvät moderni ja hyvinhoidettu teollisuustaajama sekä ikivanha historiallinen maaseutukeskus lukuisine suurine kulttuurilaitoksineen. Molemmat ovat tänään merkittäviä sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Kari Rydman

Mother and Child Finding Eachother
Thanks to industries and Karelian evacuees, the population of Valkeakoski increased rapidly after the war. The radical modernization of the town plan was set up in the 1950s and the official status of city was granted to Valkeakoski in 1963. Old Mother Sääksmäki was joined to Valkeakoski ten years later.

The circle was closed. After being 50 years separated from Mother Sääksmäki, the mill village had developed into a municipality in which a modern and pleasant industrial city and a historical rural centre with numerous big cultural institutions were united. Both of them are equally important, nationally and internationally.

Kari Rydman


Valkeakosken nimi


Nykyisen kaupungin keskustassa olleitten koskien nimistä on esitetty monenlaisia arvioita. Apia näyttää olevan samaa muinaishämäläistä muotoa kuin Ania, Kukkia jne. 'Valkia' kuulunee tähän samaan vanhaan nimiluokkaan. Missään tapauksessa se ei voi merkitä 'valkoista' tai 'tulta', sillä niitä vastaava sana paikallisessa murteessa on "val(a)kee". Sen sijaan rajakivien, -lampien ja monien muiden rajoilla sijanneiden paikkojen nimissä 'valkia' esiintyy usein. Kun vielä 1900-luvun alussa sekä kartoissa että tehtaan nimissä esiintyy 'valkia', tämän nimen vitka osoittaa sen vanhuutta.
Mm. kaupungin omilla sivuilla esitetty arvaus koskien rannoille sytytetyistä veneilyä helpottavista tulista on näinmuodoin mielikuvituksen tuotetta.
Kari Rydman
Valkeakosken kaupungin www-sivut ovat osoitteessa
The address of the web sites of Valkeakoski is

http://www.vlk.fi/